การใช้ Infinitive and Gerund (Saturday Course)

Infinitive and Gerund

 คำกริยาคำหนึ่งๆ อาจมีรูปได้หลายรูป เช่น  see ถ้าเขียน see อย่างนี้เราเรียกว่า  infinitive form หรือ dictionary form (เพราะใน dictionary จะเขียนคำนี้เป็นคำหลัก (entry)  คือบางที่เราจะไปค้นหาคำว่า  saw, seen, seeing  ไม่พบ แต่จะต้องดูที่ต้นทางเข้าไปหาคำเหล่านี้  คือ see เป็นทางที่จะเข้าไปสู่ saw, seen, etc.
 เราทราบแล้วว่า  give  อาจเปลี่ยนรูปไปได้ต่าง ๆ ดังนี้  (to) give, gives, gave, giving, given   ซึ่งอาจแยกเป็นพวกใหญ่ ๆ ได้ 2 พวก คือ
  Finite Non-Finite
  give (to)give
  gives giving
  gave given
Finite  คือรูปที่เป็นรูปกริยาของประโยคจริง ๆ  เช่น
  They give her some money every day.
  She gives them some money every day.
  They gave her some money every day.
Non-Finite   คือรูปที่มาจากคำกริยา  แต่จะนำไปใช้เป็นกริยาของประโยคทันที่ไม่ได้  เช่น
ผิด   :  They to give her some money.
ผิด   :  They to giving her some money.
ผิด   :  They to given her some money.
Finite     เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามประธาน และ  tense  เช่น
  He likes me.
  He liked me.
  They like me.
ส่วนที่เป็น  non-finite   จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย    เช่น
  Finite Non-finite
 He is speaking.
 I am speaking.
 They are speaking.
 He was speaking.
 The car is stolen
 The car was stolen
 The car is being stolen
 The car was being stolen
 The car has been stolen
 The car had been stolen
 I go to see them
 He goes to see them
 They went to see them
 He can do it
 I can do it
 They can do it
 
 คำที่เรียกว่า  Non-Finite  บางรูป ก็นำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่ง ของกริยาจริง ๆ ได้ (เป็นส่วนของกริยาเท่านั้นไม่ใช่กริยาจริง ๆ)  เช่น
   He is giving her some money.
 He was giving her some money.
 He has given her some money.
Non-Finite     บางรูปก็ใช้ได้อย่างคำนาม    เช่น
 Something is a good exercise.
 To swim is a good exercise.
 I like to swim. I like swimming.
Non-Finite     บางรูปก็ทำหน้าที่ขยายคำอื่นๆ คล้ายๆ กับคำ  adverb  หรือ  adjective  เช่น
  They took the fallen tree away.
  (fallen  ขยาย  tree)

  เขาเอาต้นไม้ที่ล้มแล้วออกไปให้พ้น
  He was seen to steal a car.
เขาถูกเห็นว่าขโมยรถ

  He was seen stealing a car.
 เขาถูกเห็นในขณะที่กำลังขโมยรถ
โดยเหตุที่ non-finite มีรูปได้หลายอย่าง  เขาจึงตั้งชื่อรูปต่าง ๆ ไว้เป็น 4 อย่าง  คือ
1.   Infinitive     เช่น  to go, to run, to make, etc. 
 2.   Gerund        เช่น  going, running,  making, etc.
3.   Present  participle     เช่น  going, running, etc.
4.   Past  participle     เช่น  gone, given,  etc.  
  จะเห็นว่า  gerund  และ  present participle  คือรูปกริยาที่เติม ing เหมือนกัน นักภาษาสมัย-ใหม่จึงนิยมเรียกรวม ๆ กันว่า  the ing-form of the verb จะเห็นว่า  ซึ่งในหนังสือนี้เรียกว่า   กริยา ing
 1.  Infinitive   ได้แก่รูปกริยาที่เราเรียกกันว่ากริยาช่องที่ 1   โดยปกติมี to  นำหน้า   เช่น
  I want to go.
  He waits to see the king.
 แต่การใช้  non-finite  หลังกริยาบางคำ  (ซึ่งจะอธิบายต่อไป) ก็ไม่ต้องมี to
  เช่น   I can go. He saw her come.

 1.   Infinitive    อาจทำหน้าที่ได้อย่าง  noun
 เป็นประธานของกริยา   :   To swim is a good exercise.
 เป็นกรรมของกริยา       :    I like to swim.
 2.   Infinitive   อาจทำหน้าที่ได้อย่างคำ  adjective
  He give me a book to read     (ประกอบ book)
  They have nothing to do.        (ประกอบ nothing)
 3.   Infinitive   อาจทำหน้าที่ได้อย่างคำ  adverb
  He works hard to get ahead.       เขาทำงานหนักเพื่อความก้าวหน้า
 2.  กริยา  ing   ได้แก่   gerund  (หน้าที่ noun) และ present  participle  (หน้าที่ adjective)
 1.  กริยา  ing   อาจใช้เป็นส่วนของกริยาเพื่อแสดง continuous  tense   เช่น
 He is speaking.    กริยาของประโยคนี้ คือ  is speaking  ซึ่งประกอบกับรูปกริยา             ที่เป็น finite  (is)  และ  non-finite  (speaking)
2. กริยา  ing  อาจทำหน้าที่ได้อย่าง  noun
 เป็นประธาน   :   Swimming is a good exercise.
 เป็นกรรม       :   I like swimming.
3. กริยา  ing  อาจทำหน้าที่ได้อย่าง  adjective
เช่น This is an interesting book.
 He lost his walking stick.  เขาทำไม้ถือหายไป
4. กริยา  ing  อาจทำหน้าที่คล้ายกับเป็นกริยา (แต่ไม่ใช่กริยา)  เช่น
 I like reading magazines.     ผมชอบอ่านหนังสือนิตยสาร
 Playing tennis is a good exercise.
3.   Past  participle  ได้แก่รูปกริยาที่เราเรียกกันว่า กริยาช่องที่สาม  gone, given, fallen, etc.
1.   Past  participle  ใช้เป็นส่วนของกริยาเพื่อแสดง  present tense  เช่น   He has gone.
2. Past  participle  ใช้ประกอบนามอย่าง  adjective ก็ได้
เช่น  We walked over the fallen tree.           เราเดินข้ามต้นไม้ที่ล้ม
3.  ใช้  Past  participle   ใน  passive voice      เช่น      The car was stolen.

Infinitive without  “to”
 โดยปกติคำกริยาซึ่งตามหลังกริยาจะต้องมี  to  นำหน้า  เช่น
  I want  to go.
  I have to go.
  He wants me to do it.
 แต่คำกริยาที่ตามหลังกริยาดังกล่าวต่อไปนี้  ไม่ต้องมี   to  นำหน้า
 1.  เมื่อตามหลังกริยาพิเศษ  (anomalous  verb)   ต่อไปนี้
  will, shall, can, (need), (dare)
  must, do  (รวมทั้ง  past  ของคำเหล่านี้)
 เช่น He will come.  They will understand me.
  We shall go tomorrow.
  He must do himself.
  She can speak English fluently.
  They said that they would come ;  and they did come.
  เขาบอกแล้วว่าเขาจะมา  แล้วเขาก็มา  (จริงๆ)
2. เมื่อตามหลังกริยาต่อไปนี้
 เช่น He heard me come. เขาได้ยินฉันมา
  They heard the rain fall.  พวกเขาได้ยินฝนตก
  I fell his heart beat.  ผมรู้สึกว่าหัวใจเขาเต้น  (=ยังไม่ตาย)

  We saw them come.  เราเห็นพวกเขามา
  The people watched us play. คนดูเราเล่น
  They helped her do the work. พวกเขาช่วยหล่อนทำงาน
  
  He made me go home late.  เขาทำให้ฉันกลับบ้านล่าช้า
  He always lets me drive his car. เขา(อนุญาต)ให้ฉันขับรถของอยู่เขาเสมอ

Exercise 1
Fill in the space with the correct from of the verb in parentheses.
 Example :  (1)  The teacher let us…….. (to leave) early.
(2) He wanted me ……… (to go) home.
 Answer   :    (1)  The teacher let us leave early.
(2) He wanted me to go home.
1. He wanted me …………… (to wait) for him.
2. He made me………….. (to wait) for him.
3. He ought …………… (to go) home now.
4. He should………….(to do) it at once.
5. They would…………. (to kill) them.
6. He heard her………….. (to sing).
7. She told him……………(to come) early .
8. She saw him …………..(to come) early.
9. This machine made him………….(to play).
10. They advised us……………(to study) our lessons.
11. The teacher allowed us……………(to go) home early this afternoon.
12. The teacher let us………….. (to go) home early this morning.
13. We know him………….(to be) a careful worker.
14. He seems………….(to have) some trouble.
15. He watched us…………..(to study) our lessons.
16. They wanted us…………(to study) our lessons.
17. Dang helped Ladda …………..(to study) the lessons.
18. Dang wanted Ladda ……………. (to do) the work.
19. I felt the car…………… (to move) slowly.
20. The manager observed the workers…………..(to do) their work.
21. They will make you……………(to finish) it in time.
22. They will force you……………(to finish) it in time.
23. Dang saw Ladda…………….(to take) the book.
24. Ladda will help Anong……………..(to make) a dress.
25. I saw him……………(to walk) across the street.
26. They promised us…………….(to keep) their words.
27. She heard the baby……………(to cry).
                   *********************************************************************************** 

Exercise 2

Rewrite the following sentences as in the example.   จงเขียนประโยคต่อไปนี้เสียใหม่ตามตัวอย่าง

 Example :  (1)  He was upset when he saw the accident.
  (2) He’s late.  He’s sorry.
 Answer   :     (1)  He was upset to see the accident.
  (2) He’s sorry to be late.

1. He’s glad.  He meets Ladda.
2. I’m glad.  I meet you.
3. He’ll be glad.  He’ll meet his son.
4. I’ll be glad.  I’ll help you with your work.
5. She was sorry when she found him.
6. I hear of your success.  I’m happy.
7. I’ll see you again.  I’m glad.
8. They are in Bangkok again.  They are pleased.
9. She missed the train.  She was angry.
10. She’ll be surprised.  She’ll see us here.
11. She was sorry when he heard of your disappointment.
12. He hopes that he will know by tomorrow.
13. It seems that it is impossible.
14. Do you understand what you have to do?
15. We should be sorry if we heard that news.
16. He did not expect that he would pass his examination.
17. They laughed when they saw the boy cry.
18. She asked if she might leave the room.
19. Do not promise that you will do it if you are not sure that you can.
20. The doctor warned him that he should not touch alcohol.

   ********************

Exercise 3
Rewrite the following sentences, using the infinitive after the adjective as in the example.
 Example  : I can’t eat this meat. (unfit)
 Answer    : This meat is unfit to eat.
1. I can’t drink this coffee.  (good)
2. I can’t read this book.  (easy)
3. We can eat our dinner.  (ready)
4. We can pick this fruit..  (ready)
5. I can’t understand him.  (difficult)
6. You can wear these clothes.  (fit)
7. You can’t wear these clothes in the office.  (unfit)
8. You can’t eat  that meat.  (good)
9. She can’t wear that dress to the party.  (fit)
10. I can’t read this book.   (hard)

Exercise 4
Using infinitive constructions, complete the following sentences in your own words.
จงต่อประโยคต่อไปนี้โดยใช้  infinitive
1. It is difficult to                                                                                                   . 
2. It is too difficult for me to                                                                                  .                                                                                 
3. It is easy to                                                                                                       .                                                                                 
4. I was glad to                                                                                                    .                                                                                                      
5. This hat is unfit for me to                                                                                  .                                                                                 
6. They want to                                                                                                     .                                                                                 
7. She hopes to                                                                                                    .                                                                                 
8. He asked me to                                                                                                .                                                                                 
9. He is too old to                                                                                                 .                                                                                 
10. He isn’t strong enough to                                                                                  .                                                                                 
11. They aren’t wise enough to                                                                               .                                                                                 
12. It was impossible to                                                                                           .                                                                                 
13. We don’t want to                                                                                                .                                                                                 
14. She is too weak to                                                                                             .                                                                                 
15. I don’t know how  to                                                                                           .                                                                                 
16. I will be glad to                                                                                                  .                                                                            

Gerund
  คำกริยาซึ่งตามหลัง  to  เป็น  infinitive  (ยกเว้นบางคำ)   คำกริยาซึ่งตามหลัง  preposition  เป็นกริยาเติม  ing  ที่เรียกว่า  Gerund
  They wanted to come   พวกเขาต้องการที่จะมา
  They insisted on coming. พวกเขายืนกรานที่จะมา

 แบบฝึกหัดต่อไปนี้แสดงการใช้กริยา ing หลัง preposition
A. Complete the following with the gerund of the verb indicated.
จงเติมประโยคต่อไปนี้โดยใช้   gerund  ของคำกริยามนวงเล็บ
Example   : We thanks him for ………….. (lend) us his car.
Answer     : We thanks him for lending us his car.

1. I am interested in …………………(learn) English.
2. You can not learn English without ………………..(study).
3. You must learn English by ………………(practise) it.
4. He succeeded in ……………….(climb) that mountain.
5. He isn’t  fond of ………………..(write) letters.
6. He finished his work before……………..(leave).
7. He was successful in………………(learn) English.
8. He succeeded in………………….(sell) his house.
9. His success in………………….(pass) the test made him happy.
10. His illness prevented him from………………….(work).
11. I’ve no intention of …………………..(do) the work today.
12. He insisted on…………………(walk) instead of ……………….(take) a taxi.
13. I am tried of………………..(listen) to him.
14. Thank you very much for………………….(call).
15. He came near………………………(lose) his position.

B. Complete the following in your own words. Use the ing from of the verb.
16. She isn’t interested in          (studying  English)                                                  .
17. She is interested in                                                                                              .
18. We went home instead of                                                                                    .
19. He is tried of                                                                                                        .
20. He left without                                                                                                      .
21. Thank you for                                                                                                       .
22. He hasn’t had experience in                                                                                .
23. You can’t blame him for                                                                                       .
24. He succeeded in                                                                                                  .
25. He was successful in                                                                                            .
26. I am thinking of                                                                                                     .
27. He is fond of                                                                                                         .
28. The rain prevented me from                                                                                 .
29. I haven’t any intention of                                                                                       .
30. He insisted on                                                                                                       .

Gerund หลังคำกริยา
 กริยาบางคำจะต้องตามด้วย  กริยา ing (gerund) (จะตามด้วย infinitive ไม่ได้) กริยาบางคำอาจตามด้วย infinitive  หรือ gerund  ก็ได้

ต้องตามด้วย กริยา ing เสมอ ตามด้วย กริยา ing หรือ infinitive ก็ได้
 prefer ชอบ
 finish จบ, เสร็จ
 enjoy ชื่นชอบใน
 mind (รังเกียจ)
 delay  ประวิงเวลา
 deny  ปฏิเสธ
 postpone เลื่อนเวลา
 avoid  หลีกเลี่ยง
 risk  เสี่ยง
 prevent  ขัดขวาง
 try  ลอง
(ถ้าแปลว่า พยายาม ตามด้วย infinitive)  love รัก
 like ชอบ  
 dislike ไม่ชอบ
 hate เกลียด
 start เริ่ม
 begin เริ่ม
 intend จงใจ
 plan กะ, วางแผน
 stop หยุด
 cease หยุด
 want ต้องการ
 need ต้องการ 
 continue ต่อ

                                                      ******************************************

Exercise 1
Use the correct from of the verb in parentheses. If both gerund and infinitive can be used, give         two answers. จงทำกริยาในวงเล็บให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง ถ้าใช้ได้ทั้ง gerund และ infinitive ให้ตอบทั้งสองอย่างตามตัวอย่าง
 Example   : (1)   He began …………….. (talk).
(2) He enjoyed………………(play) .
Answer     : (1)   He began to talk.     He began talking.
(2) He enjoyed playing.

1. He will continue …………………..(study) English.
2. She loves …………………….(dance)
3. She enjoys………………….(dance)
4. She likes…………………..(dance)
5. They intend………………(begin) this lesson tomorrow.
6. He has ceased……………….(come) here.
7. Would you mind ………………….(open) the window.
8. She dislikes………………(ride) in a bus.
9. They denied…………….(go) here.
10. Don’t risk…………………(drive) on the road.
11. He always avoids………………….(meet) me.
12. The rain prevented him from………………….(come)
13. He planed……………………(go) aboard.
14. Please try…………………(wear) this shirt.
15. They wanted me………………….(go) there.
16. They didn’t enjoy………………….(fly) in the air.
17. I finished……………….(work) an hour ago.
18. Ladda prefers…………………(walk).
19. Father likes…………………..(drive) his car.
20. I prefer……………….(type) my own letter.
21. She likes………………..(begin) work but always hates……………………(finish) it.
22. She loves……………….(swim) in the morning.
23. He stopped ………………..(drink to years ago.
24. Most people prefer……………….(ride) to…………………..(walk).
25. Can you risk……………..(swim) in the river?
26. Do you mind……………….(look) at this again?
27. My mother hates………………..(smoke) in the kitchen.
28. He doesn’t like………………(smoke) cigars?
29. Do you like ………………(smoke) cigars?
30. He always avoids…………………(speak) English.

   ****************************************************** 


Exercise 2
Complete the following sentences in your own words.
1. Do you mind                                                                                              ?
2. Would you mind                                                                                         ?
3. She likes                                                                                                      .
4. They love                                                                                                     .
5. He denied                                                                                                    .
6. Don’t risk                                                                                                      .
7. They planned                                                                                               .
8. Mother wants me                                                                                          .
9. He prefers                                                                                                     .
10. He stopped                                                                                                   .
11. He avoided                                                                                                    .
12. They enjoyed                                                                                                 .
13. You will enjoyed                                                                                             .
14. You mustn’t avoid                                                                                          .
15. Ladda doesn’t like                                                                                         .
16. He prefers                                     to                                                              .                                                
17. He tries                                                                                                          .
18. She enjoys                                                                                                     .
19. They delayed                                                                                                 .
20. He continue                                                                                                    .

  **************************************************
OK